☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

Poniedziałek 17.12.2018

zaawansowane

Usługi opiekuńcze

U C H W A Ł A NR  XXXI/171/05

RADY GMINY DAMNICA

Z DNIA 01 lipca 2005r

w sprawie określenia szczegółowych  warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591; zmiany w 2002r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203 / oraz art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64 z 2004r. poz. 593, zmiany w 2004r. Dz.U.Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005r. Nr 64, poz.565 / Rada Gminy Damnica

uchwala , co następuje :

§ 1.

1.Osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona , przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób , a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2.

1.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem .

2.Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności , świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze decyzją administracyjną, w której ustalony jest ich zakres , miejsce i okres świadczenia usług oraz odpłatność za świadczoną pomoc.

§ 4.

Osoby , którym przyznano usługi opiekuńcze , ponoszą odpłatność za świadczone usługi, jeżeli:

1/ osobie samotnie gospodarującej- dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2/ osobie w rodzinie – dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,

zgodnie z poniższą tabelą :

 

 

dochód ustalony zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społ. w % kryterium osoby samotnie gospodarującej

dochód ustalony zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społ. w % kryterium na osobę w rodzinie

wysokość odpłatności w % ustalona od kosztów usługi *

do 100

do 100

0

od 101 do 200

od 101 do 200

50

powyżej 200

powyżej 200

100

* koszt usługi ustala się w oparciu o faktyczne koszty związane z zatrudnieniem pracownika w przeliczeniu na 1 godzinę

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach , na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub częściowo wydatków za usługi opiekuńcze.

§ 6.

Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy w rozliczeniach miesięcznych do 5 dnia następnego miesiąca .

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Moskal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Damnica


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X